Svědectví účastníků:

1. Dopis

Drazí a milovaní bratři a sestry v Ježíši Kristu!

…Rád bych se s Vámi podělil o prožitek z Duchovní obnovy, která se uskutečnila u nás v prostranství věznice za účasti věřících vězňů, paní sestry Květy, která vše zprostředkovala (za což ji ze srdce děkujeme), a za účasti věřících z civilního života a pod vedením kněze z Brna.

V této duchovní obnově jsme se zasvěcovali svaté Bohorodičce Panně Marii a jejímu Synu, našemu Pánu Ježíši Kristu. Vstup zasvěcení se začínal rozjímáním a modlitbou růžence, která ve mně probudila nové poznání a pocity jednoty lásky v Boží náruči.

Při zpěvu Svaté Trojici jsem opravdu cítil a prožíval nesmírnou lásku a přijetí Otce, který mi v srdci odpovídal na mé ustavičné prosby, kterými k Němu neustálou modlitbou promlouvám. Je to až neuvěřitelné, co všechno člověk prožívá, když se takto blízko setká s naším milovaným Bohem.

Byl jsem vědomě a bytostně přítomen naplnění světlem, v jedné chvíli jsem cítil jak se v nitru a v srdci rozplývám a mé srdce poznává tu nejčistší čistotu bytí na tomto světě a v tomto životě. Splynul jsem srdcem i duší se svatou Trojicí a Otec mi dal poznat to překrásné tajemství – Lásky života! V tomto prožitku jsem v srdci objevil mé poslání, kým jsem a pcroč jsem! Poznal jsem, co je nejkrásnější na našem bytí! Ano, je to LÁSKA čistá LÁSKA, která se projevuje směrem ven z člověka! V tom poznání “kým jsem” jsem prožil a procítil, jak jsem stvořen Boží láskou a čím mi naplnil duši, jakým posláním. Ano, naplnil mě posláním milovat! Nic víc, než milovat bližního a každého člověka! V tomto celku jednoty lásky a splynutí, se mi dostalo do vědomí, proč jsem, proč existujeme bytostně na tomto světě! Ano, opět je to milovat a rozdávat lásku druhým, jen tak se dokáže člověk změnit a probudit duchovně, aby poznal to nepoznané, nevěřícím zatím skryté.

Prožil jsem v tomto rozjímání otevření mysli a vědomí, které mi zjevilo, proč se máme navzájem milovat, tak, jako nás miluje náš Otec a Syn Ježíš Kristus.

Je to až neuvěřitelné, ale Bůh nás miluje tak soucitně a neustále za všech okolností, že nad námi pláče! Cítil jsem to v srdci jak Mu stékají slzy Lásky, je šťastný, když jdeme k němu a víme o Něm ve svých srdcích, máme ho tam neustále! Miluje nás stále, i když upadáme a nám se zdá, že se od Něho oddalujeme. Právě v tomto každém úpadku je důležité se více snažit, chtít opět milovat, a chtít opět jen lásku dávat jak našemu Otci, tak svým bližním, sestrám a bratřím v Kristu!

Vím jak je to těžké dávat lásku někomu, kdo Vám třeba ublížil, ale v srdci jsem dostal odpověď i na tento pocit. Náš milovaný Pán a Stvořitel také trpěl, trpěl “za nás” za všechny a nemusel! V tom je ta čistá láska, chtěl sám od sebe nás zachránit, věděl jak jsme špatní a hříšní.

Přišel z království, sem dolů, je to stejné když přišel kněz až z Brna sem do věznice, k hříšníkům a obnovil náš život, zachránil nás!

V tomto podobenství jsem cítil opět jednotu, procitl jsem v srdci a cítím jak mám vše nové, otevřené srdce, oči, sluch a všechny smysly.

Ač jsem ve vězení, a byl jsem v minulosti špatný člověk, jsem teď jiný, nový a obrácený! Cítím, kudy vede má cesta, mé světlo mě vede, proto se už ničeho nebojím.

Pochopil jsem v té duchovní obnově proč existuji, proč za mě i za nás za všechny dal náš milovaný Ježíš Kristus, Syn Otce, život!! Miluje nás o mnoho více svou láskou než my dokážeme milovat, proto nám dal svůj život, abychom ho měli také my.

Málokteří poznají tu krásu, nesmírnou lásku “tajemství víry”, ale věříme, když své srdce otevřeme více a pozveme do něj pokorně našeho Otce skrze Ježíše Krista, kdy budeme milovat své bližní jako sami sebe a všechny lidi, lidi bez rozdílu na barvě, ač nám i něco provedou, tak je nám náš milovaný Otec, Syn a Duch svatý dá poznat více a blíže a to v celé své kráse a plnosti!

Tato obnova mě celého starého člověka vyměnila v nitru. Jsem šťastný, i když jsem ve vězení, tady jsem opravdu poznal nepoznané a cítím, že po propuštění půjdu tímto směrem stále. Vězení je má zkušenost, každý člověk padá, sám Ježíš Kristus padl několikrát na cestě k vítězství pod tíhou kříže. Ale vrcholu dosáhl, tak i já ho dosáhnu vírou a láskou, kterou ve svém srdci žiju.

Rád bych tímto dopisem a tuto formou poděkoval všem, kteří se mnou tyto krásné prožitky sdílí a děkuji z celého srdce knězi, též těm, kteří s ním spolupracovali na duchovní obnově a děkuji nesmírně pani Květě a vedení věznice panu řediteli.

Děkuji všem bratrům a sestrám, kteří byli přítomni a dávali mi lásku, která je pro mne nade vše!

Za vše děkuji Bohu!!!

Všem ať žehná Bůh a žijte v pokojném srdci.

Vězeň – bratr Karel B.