Svědectví účastníků:

4. Dopis

Drazí a milovaní Láskou našeho milujícího Pána Ježíše Krista!

Píši Vám z vězení, ve kterém jsem našel cestu poznání pravdy, ve kterém jsem našel tu cestu, která vede k věčnému životu, v kterém je ta nejčistší lásky našeho milujícího Otce, který se nad námi hříšníky neustále smilovává a má s námi neustálé slitování.

Rád bych Vám, milí bratři a sestry v Kristu, napsal svůj prožitek z víry v našeho Boha a tak se s Vámi i podělil o prožitek z další duchovní obnovy, která se konala opět v prostranství této věznice.

V prvé řadě bych rád zdůraznil, že nedokážu vyjádřit lidskými slovy, kolik nám toho náš milující Otec v Ježíši Kristu, v Duchu svatém za účasti Neposkvrněné čistoty bez hříchu počaté Panny Marie dává v milostech, kterých si leckdy nedokážeme vážit i přesto, že o nich víme a zamilovali jsme si je.

Náš milovaný a milující Bůh mi dal poznat a pochopit, jak každý z nás nosíme v nitru nevýslovnou a nezměrnou ctnost, která se nazývá láska, která je nám dána pro druhého. Je nám dána naším Bohem, Stvořitelem, který jediný má právo nám ji projevit, či ukázat sobě samým tak, abychom pochopili, že jí máme pro druhého.

Vím, ono se řekne lehce rozdávat, ale někdy to je velmi obtížné, když jsme zavaleni všedními starostmi, každodenní prací a různými životními situacemi. Nechci zlehčovat vůbec nic, ale rád bych Vám chtěl říci a ukázat, jak jde žít lépe, klidněji, tím zdravěji a jak můžeme změnit svůj osud tak, abychom nepodléhali strachu, a aby se nám stále jen dařilo. Potom přijde spokojený život přitom můžeme tu ctnost, lásku, rozdávat!

“Vše začíná v Bohu
vše začíná ve slově.
Otče smiluj se nade mnou
a odpusť mi všechno, co jsem provedl zlého!”

Tato slova jsou tajemstvím víry, jsou zázračným kouzlem, zázračným lékem a neustálou stravou. Jsou podstatou všeho tajemného a podstatou duchovní potravy, která se zde prolíná do lidského a běžného života. Vím, zdá se to být nemožné! Jenže náš milující Otec nám dává všechno oč Ho požádáme. Žádat a prosit však musíme z celého srdce! Ano, láska znamená milovat celým srdcem. Tak nás všechny miluje Bůh a proto nás přivedl na tento svět, do tohoto života lásky!!! Otec Bůh nás miluje o mnoho a mnoho více, než pozemský rodič. Proto je tolik štědrý a také ví dopředu, co všechno potřebujeme či chceme.

Chce jen, jako každý pozemský otec, abychom s ním spolupracovali a vše mu předkládali v pokoře. Pak nám náš Otec dá, oč prosíme. Dám nám i nemožné.

Jak je krásně spravedlivě milující, nežádá žádné dary či oběti, ale pouze lásku, naše hříšné srdce a naši celou touhu ho milovat.

Dal nám už všechno, teď nám dává opět to, co potřebujeme a to v hojnosti. Stačí se teď svobodně rozhodnout, pozvat ho do svého srdce a říci: “Otče smiluj se, odpusť mi mou neposlušnost, chci žít pro Tebe, pro Tvého jediného Syna, který za nás dal svůj svatý a neposkvrněný život!”

Tato slova však musí vycházet z upřímného a pokorného srdce. Pak začne působení milosti v hojnosti! Náš milující Pán se slituje a celého mě, i celé naše okolí, začne v hloubi nitra měnit!

Tak jsem to prožil a prožívám já. Těmito slovy jsem začal a zapůsobilo to na mě velmi hluboce. Začal jsem chápat pravdu, poznával jsem sám sebe v celé své špatnosti a všechno, co ve mě bylo hříšné (a je stále) mi Pán nejdříve dával poznat a pak, když jsem Ho poprosil, aby mě toho zbavil, změnil mi tu špatnost v dobro! Mohl bych klidně říci, že mi mou špatnost osvětlil, abych do ní lépe viděl.

Tyto změny jsem ze začátku prožíval velmi bolestně, když jsem viděl, jak jsem nemilosrdný a špatný. Ale poté jsem zas pocítil radost. Tato radost mé city převyšovala a je pravdou, že jsem se víc začal utíkat a schovávat k Bohu. Ano, z počátku to bylo ze zoufalství! Každý tak určitě začíná,ale utrpení není prohra!!! Utrpením začíná vítězství! Utrpením vše začíná a bez něj bych asi nikdy našeho Pána nepoznal!

Když jsem tedy srdcem, celým upřímným a pokorným srdcem lnul k Otci, postupně mi odhaloval tajemství Boží lásky. Toto krásné tajemství na mne působilo z počátku velmi zmateně. Bylo to rychlé, vnitřně mě to jakoby trhalo. Otec mi dával poznávat míru lásky v plnosti a nešetřil ničím. Rozvířil mé nitro, lásku, všemi smysly, mnohými způsoby, které mi pronikaly zrakem, sluchem a jinými pocity a vjemy. Bylo to až neuvěřitelné, jaké milosti mi Pán dával. Za vše jsem stále děkoval a předkládal je opět Jemu, proč to mám, co s tím, jak mám věc chápat, proč já jsem toho hoden, když jsem hříšník? Ale náš milující Bůh je bůh řádu, klidu, moudrosti, trpělivosti...

Sdělil mi: “Pros o Ducha svatého, vše je v něm, ten ti vše osvětlí a povede tě”! Bylo to pro mě, pro hříšníka, nepochopitelné, neskutečné, bylo to něco, co jsem pro svou špatnost nemohl unést. Tak čisté bylo to slovo a tajemství a je stále! Nebál jsem se té krásy lásky, věřil jsem, že s Bohem se mi nemůže nic stát. oté mi Pán dal jiné chápání, poznal jsem, že žiji duchovním životem a to, co mám jsou milosti, kterými se nade mnou náš Pán smiloval a dal mi duchovní dary.

Do té doby jsem neznal Boží slovo z Bible! Je to paradox, ale nečetl jsem Bibli, jen jsem Pána vnímal a prosil ho o odpuštění a aby vešel do mého srdce! Prosil jsem také Ježíše Krista a všechno, každou starost jsem Mu předložil, každou radost a to i za druhé lidi! Dělil jsem se s pánem o celý den (zde na to mám času spoustu).

Když jsem pak byl s Bohem v kontaktu tak blízko, potřeboval jsem i tu Bibli. Z ní jsem začal čerpat nové vědění a svědomí, Boží slovo mi pronikalo do duše, do srdce a začalo se mi Písmo otvírat v Duchu svatém. Četl jsem už Bibli jako duchovní stravu. Každý den jsem dostával skrze slovo jiné poznání, jiný význam našeho života. V duchu jsem četl kapitoly tajemně, bylo to v přítomnosti ale i v minulosti a současně i v budoucnosti! Duch mě pozvedl nad mé lidské chápání a dával mi chápat Boží slovo v jiném úhlu!! Byla to pro mě nesmírná radost, srdce se mi rozjásalo a tekli mi slzy, jak přečistě ke mě Pán hovořil.

Ano, jak píši, Bůh mi dal nové vědomí, svědomí a myšlení a provedl mě částečnou podstatou lásky, v které je nekonečné množství milostí, darů, krás a různosti chápání a darování té lásky druhým!!! Tyto pocity ve mě vyvolaly potřebu být s Pánem neustále a nechávat se Ním nést.

Nechci říci, že je to pro mě lehké, ale když už jsem poznal tyto duchovní dary, tyto milosti a jaká mě ještě čeká odměna, nemohu Ho odmítnout! Láska je silnější než zlo, Jen láska vítězí!!! A což teprve dar lásky - věčného života? V Božím království?

V tom novém obrácení mě celého, mi Pán dával poznat cestu života, cestu světla a cestu, která otvírá to překrásné tajemství víry v Boží lásku, která nás vede ke spasení. Nejkrásnější ale na všem je, že Bůh ukazuje všechno, u Něj neexistuje zmatek, neklid nedorozumění a pochybení či sliby!! Dal mi do srdce řád a každý detail jeho lásky má své místo a pochopení lidským myšlením.

Přiznávám, že v začátku víry mi nešlo o spasení. Nešlo mi o mou záchranu z mnoha ješitných a sobeckých důvodů. Byl jsem přece ten, který se od Boha vzdaloval, který páchal zlo, a který se dostal až sem, do vězení. Jenže jakmile jsem poznal ty překrásné milosti, ty překrásné dary, kdy mi náš milující a milosrdný Pán Ježíš Kristus dal možnost skrze Něj rozdávat lásku druhým, radostí a štěstí jsem brečel. Cítil jsem, co pro mně znamená spasení.

Málokdo si dokáže uvědomit jak je důležité milovat bližního, jaká je to překrásná milost mít dary Boží lásky a někoho z ní uzdravit z nemocí anebo někomu pomoct, dát mu lásku, kterou mi dal náš milosrdný Otec v Ježíši Kristu! Poznal jsem tedy nepoznané, nepochopitelné, nemožné se stávalo možným a neskutečné skutečným!!!

Dar víry je zázrak!

Tak jak je to v pohádkách, kde láska vítězí nad zlem, je to s darem víry skutečností v reálném životě. Poznal jsem tedy za tak krátký čas, co je podstatou víry, co je to být spasený a co je to mít dary Boží lásky. Nedokážu to ještě výstižně popsat, milí bratři a sestry, ale je to ve mně, v hloubi duše, tam to stále ožívá a žije nekonečně! Pro nás, pro hříšné lidi je čest být spasený a žít s Pánem ve věčném životě. Tam už není žádné trápení, neklid, problémy apod. jako tady na zemi! Tam je náš domov, o mnoho krásnější, než si dokážeme představit.

Musím také přiznat, že když jsem dostal své duchovní dary, bylo jich mnoho najednou, zpyšnil jsem ještě víc. ale záhy jsem opět pochopil, že to není moje, ale že mi to dal Pán pro druhé. Začal jsem tedy opět prosit Pána, co s tím, proč to mám, komu mám sloužit atp. Otec mě učil pokoře, tím jsem se obnovoval zas jinak a nebylo těžší odhodit další své nedostatky. Stále jsem prosil o odpuštění a o spasení. A každým dnem mi Pán dával poznat cosi nového, cosi tak překrásného, až mě to dojímalo a stále dojímá k slzám! Tak sladká je jeho láska!

Opravdu stačí Mu otevřít své srdce a v pokoře Ho do něj pozvat. Náš Pán mi dal možnosti, které bych bez Něho nikdy nepoznal. Stačí jen prosit, pokorně prosit v modlitbách o pomoc druhým. Stačí tu lásku dávat bližnímu, byť nám cosi provedli! Stačí tak málo a naše životy se promění, procitnou v duchu a tento svatý Duch nám už dá vše, co každý z nás potřebuje a již v tomto pozemském životě!

Vím, zní to zázračně, ale je to skutečné. Stačí opět žít v Božím řádě, který nám tu cestu už ukazuje!! A kdo chce jít tou cestou, tou svou cestou k Pánu, musí k němu jít skrze Neposkvrněnou čistotu bez hříchu počaté Pannu Marii. Jen skrze ni můžeme, my hříšní, volat k Ježíši Kristu. Přes její přečisté Srdce se naše prosby dostanou k Nejsvětější čistotě, k jejímu Synu Ježíši Kristu.

Při této druhé duchovní obnově, kterou nás provázeli opět věřící bratři a sestry z Brna a otec Jordán z Prahy, jsem při rozjímání modlitby cítil v srdci, jak na mě naše Matka Panna Maria hovoří. Hovořila v mém srdci nejen ke mně, ale záhadným způsobem ke všem jejím dětem. Hovořila duchem, který mi byl znám, jako bych byl součástí jejího života a života Ducha svatého!!! Slyšel jsem v srdci přesladký tichý hlas, který byl plačící ale zároveň radostný a sděloval mi vše duchem v přítomnosti, což jsem ale vnímal i minulostí a zároveň budoucností.

Tento Neposkvrněný hlas mi říkal:

“Synu, jen já tě mohu dovést domů, jsi hříšný a jedině mé Srdce tě přenese přes ten most k mému Synu Ježíši Kristu! Já jsem ta prostřednice, prosím, pochop to, tak to chce Otec.”

Tato přečistá a přesladká řeč mi opět trhala nitro. Okamžitě jsem prožíval to překrásné tajemství lásky a nejkrásnější v mém nitru bylo to, že jsem pociťoval blízkost ducha, že jsem poznal, jak náš čas není vůbec důležitý, ale jak je důležité mít Pána v srdci.

Cítil jsem ducha, který byl Duchem všech bratří a sester přítomných v této místnosti. Skrze něj jsem prostoupil do vyššího společenství, které je to nadpřirozené a prožíval jsem s nimi nesmírnou radost z této duchovní obnovy. Andělé se tedy radují s námi, když jdeme srdcem k naší Neposkvrněné Matce a i oni nám tak žehnají skrze Ducha svatého. Jsme opravdu všichni jedno Tělo s Pánem! Je těžké to chápat, protože jsme hříšní a nemůžeme to unést.

V té chvíli jsem si uvědomil, jak je Boží láska čistá, jak je přečisté to zářivé světlo, které mi zasahovalo do srdce. Určitě to prožívali i ostatní bratři a sestry, protože hojnost milostí našeho Pána nás tak zasahovala, že jsme někteří nejen klečeli, ale láskou k Bohu si i lehali na zem s roztaženýma rukama a tak Ho prosili o odpuštění, i o odpuštění hříchů za své bratry, sestry, za bližní, ale i za všechny hříšníky na světě!!!

V té místnosti, v které jsme rozjímali nad svatým růžencem byla cítit atmosféra Boží lásky. Jeho láska se rozplývala a působila v našich srdcích. Celá tato duchovní obnova má pro nás nesmírný význam, milost Pána se v nás stále rozhojňuje i po této obnově. Postupně se ve mně probouzí duch, který mi stále a stále dává poznávat nové a nové milosti. Pán mě neustále mění a cítím, jak mne stále zbavuje špatností, už mě jich ale zbavuje beze strachu a v pokoře.

Chci říci, že nejkrásnější milost je dávat lásku. Stačí rozdávat lásku slovem, vždyť to je někdy milejší než velký dárek! A Boží slovo zasahuje do srdce jako duchovní skalpel, jako strava a jako ta nejkrásnější láska z života!!!
Přeji Vám všem, milí bratři a sestry, i Vám všem lidem dobré vůle na celém světě, abyste poznali a prožívali tu překrásnou milost - Lásku našeho Pána!

Náš Pán nás miluje všechny bez rozdílu, nemá žádné oblíbence, tak i naše Neposkvrněná bez hříchu počatá Panna Maria. všichni jsme si před Ním rovni. Ano, stálo Ho to tak moc! Ale On chce právě proto tak moc dávat všem! Chce dát vše, co má!! Každý otec chce, aby jeho dítě bylo na bezpečném místě! proto náš Otec nikdy nepoleví a nikdy si neodpočine, dokud nebudeme Doma.

Když bude každý člověk naslouchat Božímu slovu, vyroste mu v srdci víra. Ta víra pak už sama vede, protože její Pán je náš milující a věčně slitující se Bůh. Musíme mít však stále na srdci a na paměti zásadní podstatu Boží lásky a to je - vždy pomáhat tomu nejmenšímu, toho miluje Otce stejně jako nás.

A pamatujme, že Otec vždy ponechá celé stádo ovcí, aby našel tu nejmenší, která se zaběhla. Z ní se pak raduje o to víc a tak si tuto milost nenechme ujít. Ale radujme se s Otcem i my všichni. Za ty nejmenší dostáváme milosti vlastně i pro sebe, abychom měli stále a stále z čeho čerpat a zase dávat. Proto nezakopávejme své hřivny a talenty, které nám Pán dal už od počátku narození, ale pomáhejme jimi ostatním.

Pak nám Pán zase může přidat a rozhojnit milosti. Stačí mít trpělivost a stále prosit. Tyto milosti se zázračně změní z duchovního života do běžného života a začnou se prolínat do našich potřeb. Nesmíme zapomenout, že Pán mění i naše okolí, modlitby jsou silnější než atomová bomba! Vím, jak je pro někoho těžké přijmout něco, čemu nerozumí, nebo co nemůže vidět či držet. Byl jsem též tak zatvrzelý Jenže jsem s Pánem dokázal zvítězit sám nad sebou. Uvěřil jsem celým srdcem, uvěřil jsem celou duší, uvěřil jsem celou myslí a celou silou!!! Tak miluji Boha a tím miluji i svého bratra, sestru a svého bližního jako sám sebe. Pán mi dal poznat ve své celé dobrotě, jakou mi dal touto celou láskou milost. Mohu říci, tak to i cítím, že touto celou láskou jsem v sobě ukotvil i ostatní přikázání. Stačí věřit celou bytostí a tak milovat Boha.

Ze skutečnosti vím, že když v modlitbách prosím za druhé, dostávám i já. Slovo Boží je mým pokrmem a také vím, že musím být trpělivý. Jen tak se m i duchovní strava přetvoří do běžného života. Musím nechat Boží lásku působit, jako když se lidská strava musí nechat vařit. Syrové maso nelze jíst a tak ho musíme vařit. Tak je to stejné s láskou našeho Pána. Fyzikální vlastnosti mají také svůj řád. Všechno patří do nějakého řádu. Tak i Pán má svůj řád, ale ten nejdokonalejší!!!

Proto také toto vězení nevnímám, jako něco špatného, ale jako vykoupení, očišťující duši. A děkuji Bohu, že nedržím já jeho, ale On mne! Ať na Něho nikdy nezapomenu, neboť nikdo z vykoupených nikdy nepoznal, jak hluboké byly vody a jak temná byla noc, kterými Pán prošel dříve, než nalezl ovci, která se ztratila! Dnes žiji šťastně, jsem rád, že mohu rozdávat lásku, a že v této věznici je takové Boží požehnání a můžeme se scházet ve společenství věřících. Děkuji z celého srdce panu řediteli věznice za tuto možnost, děkuji také ze srdce paní Květě Jakubalové za její lásku a ochotu nám pomáhat a vést nás k Pánu.

Rád bych také ze srdce poděkoval všem bratřím a sestrám, kteří mi na sezeních a při mši svaté dávají lásku. Děkuji také všem duchovním, kteří k nám do věznice docházejí a vedou nás a v neposlední řadě také děkuji otci Jordánovi a všem, kteří s ním spolupracovali na této duchovní obnově. Děkuji Vám všem za vaši lásku a ochotu mi pomáhat žít pro druhé. Za vše děkuji Bohu, Jemu chvála a čest na věky věků. Amen.

Bůh ať Vám všem žehná, i Vašim rodinám a blízkým. Milost našeho Pána ať je neustále ve Vašich srdcích a jeho láska ať Vámi v hojnosti protéká bez přestání.

Prosím, chceš-li, ve jménu Páně, lásky Kristovy, změň i ty svůj osud, Pán ti dal klíč k zázrakům. Odemkni si s ním své srdce, pozvi do něj Ježíše, protože tě chce vykoupit.

Řekni ta slova, která činí divy. Měj tu odvahu udělat nemožné. Tím změníš svůj, ale i úděl druhých!

Nezapomeň na svoji Neposkvrněnou Pannu Marii.

S láskou Kristovou se s Vámi loučí bratr Karel B.

P. S: Vážená redakce, tento článek, prosím, upravte podle Vaší potřeby. Děkuji za otištění.

Pán ať je s Vámi, přeji Vám štěstí a lásku.

Pozn. Článek nebyl upravován.