Chvála Božího milosrdenství

Modlitba sestry Faustyny


Boží láska je květem, milosrdenství plodem. Nechť duše čte tyto úvahy a bude důvěřovat.

Milosrdenství Boží, tryskající z lůna Otcova, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, největší Boží vlastnosti, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, neprobádané lidským ani andělským rozumem, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, které nás povolalo z nicoty k bytí, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, z kterého pramení život a štěstí, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, přesahující nebesa, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, zdroji divů a zázraků, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, objímající celý svět, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, tryskající z otevřené rány Ježíšova Srdce, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, přebývající v Ježíšově Srdci pro nás a zvláště pro hříšníky, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, projevené v ustanovení Eucharistie, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, v založení Církve svaté, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, ve svátosti svatého křtu, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, v našem ospravedlnění skrze Ježíše Krista, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, provázející nás po celý život, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, objímající nás zvláště v hodině smrti, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, darující nám nesmrtelný život, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, provázející nás v každém okamžiku života, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, chránící nás před pekelným ohněm, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, obracející zatvrzelé hříšníky, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, ohromující anděly a udivující svaté, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, obsažené ve všech Božích tajemstvích, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, pozvedající nás z každé nouze, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, zdroji našeho štěstí a radosti, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, objímající všechna díla svých rukou, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, koruno všech Božích děl, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, do kterého jsme všichni ponořeni, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, sladké upokojení usoužených srdcí, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufajících duší, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, spočinutí srdcí a pokoji uprostřed strachu, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, rozkoši a nadšení svatých duší, důvěřuji ti!

Milosrdenství Boží, budící naději proti vší beznaději, důvěřuji ti!


Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nekonečný, shlédni laskavě a rozmnož v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali ani neklesali na duchu, ale s velkou důvěrou se podrobili tvé svaté vůli, která je sama láskou a milosrdenstvím.

Nevystihlé Boží milosrdenství, kdo tě může dostatečně velebit a oslavovat? Největší vlastnosti všemohoucího Boha, sladká naděje pro hříšného člověka!