Nadpis

Duch ho vodil pouští
Ježíš se vrací od Jordánu
Byl vyveden od Ducha
na poušť (Mt 4,1)


Ježíš se vrátil od Jordánu plný Duha Svatého. Duch ho vodil pouští 40 dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl Ďábel mu řekl: "Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni ať se z něho stane chléb!" Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk.'" Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: "Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mě je odevzdána a dávám ji komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje!" Ježíš mu na to řekl: "Je psáno: ‚Pánu,svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!'" Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: "Jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!'" (Lk 4,1-12)


Ježíš "vyhladověl" … V takové slabé chvilce se k němu přiblížilo zlo a hledá, jak by ho odradilo od Otcova plánu. Ale Ježíš překvapuje silou a mocí, které se z něho uvolňují jako dar Ducha Svatého: "…vyháním zlé duchy prstem Božím." (Lk 11,20), což znamená působením Božího Ducha (Mt 12,28). Ďábel a jeho pokušení jsou tak odhaleny s rozhodnou odhodlaností a mocí Božího Slova.

Poušť a pokušení jsou nezbytnými přechody, kterým se nikdo nemůže vyhnout. Poušť se stává cvičebním obdobím a přípravou na boj, který jsme nuceni podstoupit v běžných životních situacích. "Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli." (Dt 8,2)

Pokušením nám Bůh ukazuje to, co máme v srdci. Vede nás ke spojení s ním, do plného osvobození od nás samotných a od našich model. Jenom Duch Svatý nám může darovat sílu zvítězit nad nenápadnými, jemnými svody, které uvězňují naše srdce a dělají ho neplodným.Jenom pod moudrým vedením se můžeme na poušti zkoušky zastavit a ověřit si, že poušť je nejpravdivějším místem setkání se s Bohem.


Přijď ó Duchu Svatý,
doprovázej nás na naší cestě,
ochraňuj každý náš krok
a očisti každou naši touhu,
aby náš hlad nehledal jiný pokrm
než Boží Slovo, aby naše víra
nechtěla hledat jinou jistotu,
než je úplná oddanost,
aby naše žízeň po velikosti
nehledala nic jiného než Otcovu slávu.

    (Anna Maria Canopi: Evangelium nového života, Paulínky 2002)


Archiv