Nadpis

Jako vítr a oheň
Ježíš se vrací od Jordánu
...odloučil se od nich a vznášel se k nebi. (Lk 24,50-53)


Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem Vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!" (Mt 28,18-20)

Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha. (Lk 24,50-53)

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. (Sk 2,1-4)


Po poučení apoštolů, které si Ježíš vybral v Duchu svatém, byl vzat na nebe. (Sk 1,2) Ježíš připravuje apoštoly k přijetí Ducha svatého tím, že se jim zjevuje po čtyřicet dní. Tento čas pro ně představuje období cvičení a přípravy k vykonání veřejné misie. Nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení." (Sk 1,4) Musí trpělivě čekat, aby se mohli učit škole poslušnosti. Zaslíbením je Duch svatý, "který připomíná to, co jste ode mne slyšeli: Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni v Duchu svatém." (Sk 1,5)

Shromážděni všichni v Jeruzalémě ve Večeřadle, v místě, kde Ježíš ustanovil eucharistii a kde z nich vytvořil jedno tělo s jedním Duchem, byli vytrvalí a sjednoceni v modlitbách. (srov. Sk 1,14)

Očekávání Ducha svatého, který jim byl slíben, se odehrávalo v ovzduší plném něžnosti a modlitby.
Také my jsme voláni k této potřebné modlitbě, abychom obdrželi sílu a světlo shora, především v rozhodujících okamžicích našeho života. Apoštolové neúnavně čekají pospolu. Protože Pán neřekne přesnou hodinu, kdy se s námi sejde, může být každá chvíle příznivou příležitostí milosti k jeho navštívení.
Duch svatý přijde neočekávaně, jako vítr a oheň jako přítomnost, která naplňuje a proniká. Plni darů Ducha, apoštolové se stávají nebojácní, mají v sobě nezadržitelný oheň, který je pohání zvěstovat kdekoli, i v těžkých podmínkách, krásné Ježíšovo jméno.Pane Ježíši,
naplň nás svým Duchem,
daruj nám i celé církvi
umění naplnit službu
Slova a lásky,
abychom postavili
a chránili svaté "společenství",
a to až ke krajnímu svědectví.

    (Anna Maria Canopi: Evangelium nového života, Paulínky 2002)


Archiv