Nadpis

1. Neděle adventní
Ježíš se vrací od Jordánu
"Proto bděte a modlete..."
(Lk 21,25-28.34-36)


Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zvidhněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli tomu všemu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."
(Lk 21,25-28.34-36)


Dnešní evangelium spojuje dva úryvky "apokalyptické řeči" Pána Ježíše, jak ji zaznamenává sv. Lukáš. V první části (v. 25-28) se hovoří o příchodu Syna člověka. Syn člověka se ponížil a pro celé lidstvo podstoupil utrpení. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a uznal ho za svého Syna, spasitele všech lidí. Křesťané očekávají den, kdy se Ježíš navždy zjeví "s mocí a slávou" (v. 27) a kdy se plně zviditelní jeho vítězství nad zlem i jeho svrchované panství.

Podle sv. Lukáše budou tento den Syna člověka ohlašovat některá znamení: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem." (v. 25). Nejedná se však o události, z nichž by se dal předem vypočítat okamžik Kristova příchodu. Naopak, jde o události, k nimž bude docházet stále v každé době. Stále bude docházet k přírodním katastrofám a bolestným událostem, čímž se chce říci, že lidé mají neustále očekávat příchod Pána Ježíše.

Budou si ale také znamení vykládat dvěma rozdílnými způsoby: někdo se strachem očekává konec světa, který se řítí vstříc záhubě a zániku (proto strach a úzkost: v. 25-26) ; někdo však - aniž by podceňoval moc zla - "pozdvihuje hlavu" a s vědomím, že ho čeká osvobození (v. 28), otevírá své srdce naději.

Ve druhé části tohoto úryvku najdeme dvě upozornění: "Dejte si pozor" (v. 34) a "Bděte a modlete se" (v.36). Musíme dávat pozor na to, co zatěžuje naše srdce a ubíjí naši naději. Je také třeba bdít a ( a s tím souvisí i vzácné pozvání k modlitbě), abychom se nedali ošálit zlem a bezúhonně očekávali toho, který jediný může dát smysl našim dějinám - Syna člověka.

Rozjímejme a žijme v této době toto Boží slovo:

"Nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby" (Žl 24,3).    (Giorgo Zevini - Pier Giordano Cabra "Lectio Divina"
vydalo Karmelitánské nakl. v Kostelním Vydří v r. 2001)


Archiv