Ježíš Nadpis
Potom se Ježíš znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského jezera..... tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nepoznali, že je to on. Ježíš se jich ptal: "Děti, nemáte něco k jídlu?" Odpověděli mu: "Nemáme." On jim řekl: "Rozhoďte síť na pravé straně lodi, tam něco chytíte." Rozhodili ji tedy a ryb bylo tolik, že ji ani nemohli utáhnout......síť se ale neprotrhla. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm ležet rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste některou z těch ryb, které jste právě chytili." (srv. Jan 21, 1-12)
***
Všimněme si dobroty Ježíšovy! Sám poslal ryby apoštolům a mluví o nich tak, jako by byly ovocem jejich námahy. Nedivme se, stejně odmění jednou na věčnosti i naše dobré skutky, ačkoliv jsou z největší části dílem jeho milosti a lásky. Pěkně o tom psal sv. Augustýn: "Věnčí-li Bůh naše zásluhy, co činí jiného, než že věnčí své vlastní dary!" Ještě jedno poučení nám dává Evangelium. Celou noc se můžeme namáhat, ale nechytíme nic. Jen pokud naše činnost bude spojena s Pánem, potom ryb bude tolik, že síť nebude ani možné utáhnout...". Potom bude platit i že žeň bude bohatá, ale dělníků málo.... Pán ale zajistí, že síť se neprotrhne a žádná ryba nepřijde nazmar.


Archiv