Ježíš ukřižovaný Nadpis

Jednotlivé články víry spolu úzce souvisí. Nikoli hromada písku, ale nádherná mozaika, stavba nebo lépe živoucí organismus, je nauka Církve. Teolog je při hlubokém studiu dogmatiky přímo uchvácen. Pozoruje tuto souvislost svatých pravd, jak jedna z druhé vyplývá, třetí podmiňuje a čtvrtou osvětluje ("concatenatio dogmatum"). Tím si vysvětlíme, proč kterýkoli blud, popírající jediný článek víry, nezůstal osamocen, ale měl vzápětí řadu dalších bludů. Zde vidíme nezbytnou konsekvenci - stejně jako při výpočtu v matematice má první chyba ve svém důsledku mnoho dalších. Zevrubné pochopení vzájemné souvislosti a souladu svatých pravd nám vlije nezvratné přesvědčení, že dílo tak nadzemsky krásné, není původu lidského, nýbrž výtvor nestvořené, nekonečné moudrosti.
          p. Konrád M. Kubeš SJ

Sluší se, abychom rozuměli tomu, co uctíváme!          sv.Tomáš z Villanovy

Musíme velmi seriozně dbát o své vlastní vzdělávání. Proto musíme prvořadou pozornost upřít na pravdu.Musíme velmi seriozně dbát o své vlastní vzdělávání. Proto musíme prvořadou pozornost upřít na pravdu. Nemůžeme zasívat omyly nebo někoho ponechat ve stínu pochybností! Křesťanská víra se stává stále osobnější, náročnější. To je zajisté dobře. Nejdříve však musíme mít, abychom mohli rozdávat. Pamatujme na to, co napsal apoštol Pavel: "Opatruj, co ti bylo svěřeno a vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením falešné vědy, vždyť někteří, co se k ní hlásí, zbloudili od víry."(1 Tim 6,20).          Papež Jan Pavel II.

Nám, křesťanům není dovoleno, abychom mlčeli tam, kde se od nás žádá, abychom vyznali Krista (...) Svatý Petr nás vyzývá, abychom byli připraveni obhájit se před každým, kdo nás vyzývá ke zdůvodnění naděje (1 Pt 3, 15).          MEISNER, J. homilie na Levočské pouti, 1998

Nevědomost je nejhorší nepřítel víry. Každý člověk potřebuje podstatné a doplňující vzdělání - kulturní, odborné, vědecké, duchovní, a apoštolské - které mu umožní žít v důsledné vnitřní jednotě a zdůvodnit svoji naději každému, kdo ho o to požádá (1 Pt 3, 15). Kdo může říci, že skutečně miluje Krista, když se neusiluje lépe ho poznat? Pokud toužíte ve všedním životě věrně plnit Boží požadavky a očekávání lidí a dějin, musíte se ustavičně živit Božím slovem a svátostmi, proto: 'Kristovo slovo ať ve vás bohatě přebývá.' (Kol 3,16)          Jan Pavel II.

Žádám tedy pastýře církve a věřící, aby přijali Katechismus v duchu společenství a aby jej pilně používali (...)
Jan Pavel II., předmluva Katechismu katolické Církve

Protože Panna Maria na zemi tolik rozjímala, může být v nebi tak aktivní a může církvi rozdávat z bohaté pokladnice své paměti.     H. U. von Balthasar

Archiv